• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności


Za wodę i ścieki zapłacimy więcej.

" (...) Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie nie znając ciebie.

Nie jesteś niezbędna do życia, jesteś samym życiem....Jesteś największym bogactwem, jakie istnieją na świecie(...)"

Woda to nic innego, jak H2O, związek chemiczny powstały z połączenia dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Taki prosty związek, bez którego niemożliwe byłoby występowanie życia na ziemi.
Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi. Jest niezastąpiona w życiu i gospodarce człowieka. Jest przedmiotem konsumpcji, warunkiem higieny i rekreacji. Jest też podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarki, rolnictwa i przemysłu, a nawet transportu. Nie sposób też przecenić funkcji ekologicznych wody, jest ona, bowiem niezbędnym czynnikiem procesów fizjologicznych oraz medium transportującym różnego rodzaju substancje - w tym także substancje pokarmowe dla roślin i zwierząt, a co za tym idzie i dla ludzi. Woda przenosi też wszelkie zanieczyszczenia, wymieniając je między różnymi ekosystemami. Stoi na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych.
Obecnie ekologia coraz więcej nas kosztuje. W nowym roku zostaliśmy zmuszeni do płacenia coraz większych kwot  za energię, ciepło,  i wywóz odpadów. Tym samym zapłacimy również więcej za wodę i ścieki. Jest  to w znacznej mierze  skutek zaostrzenia z góry ustalonych norm związanych z ochroną środowiska.
Według ekspertów, w ciągu 4 lat aż o 60% wzrosną opłaty za dostawy wody do naszych domów - a najgorsze jest to że nic nie możemy na to poradzić! Spowodowane jest to zwiększeniem wymogów w zakresie jakości wody.
Chcemy żeby nasza woda była nieskazitelnie czysta, a odprowadzane ścieki zawierały coraz mniej związków wpływających niekorzystnie na nasze zdrowie i środowisko, dlatego też  musimy za nią po prostu więcej płacić!
Od pierwszego  lutego  zapłacimy za metr sześcienny wody 2,93 zł (brutto), natomiast za ścieki  3,50 zł(brutto). W przypadku wody nastąpił wzrost ceny o 13,6%, a w przypadku ścieków o 14%.
Przykładowo: Gospodarstwo domowe korzystające z usług dostawy wody i odbioru ścieków, składające się z 4 osób i zużywające przeciętnie 3m3 wody (na osobę/miesiąc) zapłaci rachunek za 2-miesiące wyższy o 19,15 zł, tj. 4,79 zł/osobę więcej. Znaczny wpływ na wzrost ceny za wodę i ścieki mają szczególne warunki ekonomiczne, które znacząco wpływają na poziom kosztów i przychodów w roku obowiązywania taryfy. Głównymi przyczynami wzrostu cen za wodę i ścieki są takie czynniki jak: wzrost kosztów zakupu energii, wzrost kosztów amortyzacji i wynagrodzeń, a także spadek sprzedaży wody i ścieków. Koszty energii elektrycznej w porównaniu do  roku 2008 wzrosły blisko o ok. 25%. Udział kosztów energii w kosztach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wynosi ponad 8%. Tak znaczący wzrost kosztów musi więc mieć swoje przełożenie na ceny wody i ścieków. Kolejnym istotnym czynnikiem kosztownym są wynagrodzenia. Ich udział w strukturze kosztów w roku 2008 wynosił ok. 21%.
W roku ubiegłym sytuacja na rynku pracy była zupełnie odmienna aniżeli dzisiaj. Mieliśmy do czynienia z silną presją płacową, co powodowało znaczące wzrosty wynagrodzeń. Wskaźnik wzrostu wyniósł ok. 10%. Pomimo, że podwyżki wynagrodzeń wprowadzono na przestrzeni 2008r., to ich skutki przekładają się na wzrost kosztów działalności w roku  2009. Jest to wynikiem rozłożenia wzrostu wynagrodzeń z roku 2008 na kilka etapów.
W roku 2008 Spółka zanotowała znaczący spadek ilości sprzedanej wody i odprowadzanych ścieków. Porównując dane za rok 2008 do roku 2007 zanotowaliśmy spadek sprzedaży wody o 4,1% i spadek ilości odprowadzanych ścieków o 1,9%. Bardzo niepokojący jest spadek sprzedaży w grupie odbiorców przemysłowych. Tutaj zanotowano spadek sprzedaży wody o 10% i ilości odebranych ścieków o 12,7%. Niestety za ostatnie dwa miesiące ubiegłego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 dane te wyglądają znacznie gorzej bowiem sprzedaż wody obniżyła się o 17%, a ścieków o 13,7%.
 Na tak znaczący spadek sprzedaży w grupie odbiorców przemysłowych wpływ mają bardzo niekorzystne tendencje zachodzące w gospodarce, szczególnie widoczne w branży motoryzacyjnej i szklarskiej. Jeżeli niekorzystne tendencje związane z ogólnoświatowym kryzysem finansowym nie ulegną zmianie, Spółka niestety odnotuje dalsze spadki sprzedaży.
Koszty stałe produkcji stanowią ok. 86% kosztów ogółem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Brak jest możliwości szybkiego ograniczenia kosztów wraz ze spadkiem sprzedaży, a prawne uwarunkowania konstrukcji taryf powodują , że spadek sprzedaży  skutkuje wzrostem jednostkowych kosztów i w efekcie również cen.
W celu poprawy efektywności i niezawodności systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Spółka stara się o pozyskanie środków z  Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2007-2013, na sfinansowanie najpilniejszych zadań inwestycyjnych.
W tym celu złożyliśmy stosowny wniosek w ramach II konkursu nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RML. Po formalnej i merytorycznej ocenie, nasz wniosek sklasyfikowany jest na czwartym miejscu listy rankingowej - co czyni bardzo realnym uzyskanie dofinansowania.
W konkursie brało udział wiele bardzo dobrych projektów. Czwarte miejsce w rankingu stawia nasz program inwestycyjny w czołówce najbardziej efektywnych projektów inwestycyjnych.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspomaga dwa sektory: ochronę środowiska i transport. W ochronie środowiska fundusz daje pierwszeństwo projektom z zakresu  oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę pitną i    unieszkodliwiania odpadów stałych. Dotyczy to zatem zakresu działalności MPGK Krosno Sp. z o.o. Uzyskane środki Spółka planuje  przeznaczyć na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową.
Głównymi inwestycjami w ramach projektu " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  miasta Krosna - I etap"  są:
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej w obrębie krośnieńskiej starówki wraz z przebudową sieci wodociągowej
- Budowa elektrowni biogazowej na oczyszczalni ścieków
- Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki
- Budowa Kanalizacji sanitarnej - Krosno - ul. Popiełuszki i ul. Wisze
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Iwoniczu  Zdroju
- Hermetyzacja otwartych zbiorników osadu wraz z filtrami biologicznymi do neutralizacji odorów na oczyszczalni ścieków
- Modernizacja linii przeróbki osadów ściekowych - budowa suszarni osadu odwodnionego na prasach taśmowych
- Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej
- Przebudowa odcinków sieci wodociągowej magistralnej o dużej awaryjności: ul. Ordynacka, Franciszkańska, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego
- Kompleksowa modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie.

Łącznie planowane nakłady inwestycyjne w ramach tego projektu wynoszą 96 mln zł. Inwestycje realizowane będą w okresie 2008 do 2012 roku.
Warunkiem realizacji tych inwestycji w tak krótkim czasie i takim zakresie, jest pozyskanie finansowania ze środków UE.
Niestety znaczna część inwestycji to inwestycje przeznaczone na modernizację istniejącej już infrastruktury. Są one jednak niezbędne z uwagi na długofalowe zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków dla aglomeracji krośnieńskiej, a także dla wypełnienia zaostrzonych wymogów dotyczących jakości wody i odprowadzanych ścieków.
Realizacja tych inwestycji  w naszym przypadku jest niezbędna, a pozyskanie na ich realizację środków unijnych znacząco zmniejszy przyszłe obciążenie mieszkańców - powiedział Janusz Fic, Prezes Zarządu Spółki.

Zapraszamy do galerii zdjęć inwestycji


Warto odwiedzić