• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-BOK     Przetargi bip

Aktualności


Krośniczanka – nasza woda kranowa

Krośnieński Holding Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcają mieszkańców Krosna i okolicznych gmin do picia wody z kranu. Kampanii towarzyszy hasło – Krośniczanka. Czysta i zdrowa woda kranowa.


1288384964Picie wody z kranu jest jednym z codziennych nawyków, które mają bezpośredni wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców – zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym.
 
Nasza kampania promocyjna, prowadzona w mediach społecznościowych, ma zachęcić mieszkańców Krosna oraz okolicznych gmin, do których Wodociągi Krośnieńskie dostarczają wodę, do wybrania Krośniczanki – czystej i zdrowej wody kranowej – jako podstawowego napoju gaszącego pragnienie.
 

Celem kampanii jest zainicjowanie postrzegania picia krośnieńskiej kranówki jako: zachowania ekologicznego, zachowania ekonomicznego, alternatywy dla wody butelkowanej.

Promocja wszelkich działań mających na celu wzbudzenie potrzeby lub utrwalenie zachowań proekologicznych jest kluczowa dla rozwoju społeczeństwa w poszanowaniu dla wartości związanych z ochroną środowiska naturalnego.
 
Zapraszamy do obserwowania profilu Krośniczanki na fanpage na Facebooku oraz Instagramie!
 
***
 
REGULAMIN KONKURSU„DLACZEGO PIJĘ KROŚNICZANKĘ?”
(INSTAGRAM, FACEBOOK)


§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, identyfikującą się numerem NIP684-00-01-341, REGON KRS0000038218 kapitał zakładowy 113 979 500 zł dalej zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 września 2021 r. godz. 08:00 a kończy się dnia 22 września 2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 
§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram/Facebook,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające:
- polubieniu konta Krośniczanka w serwisie Instagram/Facebook oraz
- dodania komentarza pod postem dotyczącym konkursu (opublikowanym na koncie Krośniaczanka w dniu 17 września 2021 roku) będącego odpowiedzią na pytanie „Dlaczego piję Krośniczankę?” (dalej: Zadanie Konkursowe).
6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram/Facebook przez Uczestnika dowolną formę wyrazu twórczego,
w szczególności: tekst, fotografię, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF, możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram/Facebook i zgodną z regulaminem Instagram/Facebook.
7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram/Facebook;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram/Facebook;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram/Facebook lub niniejszy regulamin;
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficzne, treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub dyskryminujące grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny, Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 
§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła czteroosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników łączenie 6 (słownie: sześciu) Zwycięzców (po 3 Zwycięzców dla każdego z portali), którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną jednakowe nagrody będące zestawem drobnych gadżetów.
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 24 września 2021 r.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram/Facebook Krośniczanka najpóźniej dnia 24 września 2021 roku.
7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram/Facebook. W wiadomości Zwycięzcy otrzymają również adres e-mail, na który należy wysłać swoje dane, o których mowa poniżej.
8. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Konkursu bez wyłonienia Zwycięzców.
9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi
w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, informacji niezbędnych przekazania Nagrody: imienia oraz nazwiska.
10. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 9 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do przekazania Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
12. Nagroda będzie przygotowana do osobistego odbioru w Biurze Obsługi Klienta Organizatora przy ul. Fredry 12 w Krośnie.
13. Fundatorem Nagród jest Organizator.
14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
16. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 
§5. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt
z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Fredry 12, 38-400 Krosno. Powołaliśmy Inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Administratora, pod adresem wskazanym powyżej.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane Uczestników przetwarzane będą na potrzeby związane z udziałem
w konkursie, jego rozliczeniem, ogłoszeniem wyników konkursu i wręczeniem nagród, jak również prezentowaniem tych wyników w zewnętrznych i wewnętrznych materiałach promocyjnych Organizatora, w tym również w social mediach Administratora, tj. na portalu Instagram/Facebook.
4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo wycofać się
z konkursu lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie jego danych, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych Uczestnika. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
5. Dane osobowe Uczestników zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku
z publikacją ich w materiałach promocyjnych oraz social mediach Administratora. Odbiorcą danych będzie Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2 – dla Facebook oraz Instagram).
6. W związku z przetwarzaniem danych na portalach należących do Facebook Ireland dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą do czasu zakończenia prezentowania ich w social mediach Administratora lub innych kanałach promocyjnych lub do momentu wycofania zgody. Ponadto dane mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. Każdy Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii, ich sprostowania, przenoszenia (w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie na podstawie zgody) i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestników, każdemu z uczestników przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 
§ 6. Reklamacje
1. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. Reklamację można wnieść na adres korespondencyjny Organizatora ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Dlaczego piję Krośniczankę?”.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2021 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: http://www.ekrosno.pl/informacje/aktualnosci/art614.html oraz w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram/Facebook ani z nim związany.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram/Facebook
z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
 
*** Konkurs zostaje przedłużony do 30.09.2021 r.

Warto odwiedzić

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Numery stacjonarne:

13 47 48 994
13 47 48 314

Zaloguj się do e-BOK

 

 

Logo KHK pion

Dane adresowe

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

tel: 13 474 84 00
       13 474 83 20

fax: 13 436 86 78

email: poczta@mpgk.krosno.pl

Biuro Obsługi Klienta

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00-17:00,
wtorek-piątek: 7:00 -16:00,
soboty, niedziele: nieczynne

tel: 13 474 83 16
       13 474 83 60
      
785 008 316

email: bok@mpgk.krosno.pl

eKrosno

Strona przygotowana w ramach projektu pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Image
© MPGK 2022