x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Klonowej w Krośnie

W dniu 1 czerwca 2010r. zostały podpisane umowy nr 1/2010/Wn9/OW-KM-U i 2/2010/Wn9/OW-KM/U pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o., a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie przeznaczenia równowartości umorzonej kwoty pożyczki na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska. W związku z powyższym równowartość umorzonej kwoty została przeznaczona na częściowe sfinansowanie zadania „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Klonowej w Krośnie”.

Obszar przy ul. Klonowej w Krośnie nie był objęty systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, co utrudniało Aglomeracji Krosno sprostanie wymaganiom stawianym przez dyrektywę 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r.
Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie objętym inwestycją, dzięki czemu pozytywnie oddziałuje na racjonalizację gospodarowania zasobami wodnymi.
Budowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do osiągnięcia określonych w prawie polskim i UE parametrów ścieków oczyszczonych oraz ograniczy liczbę bezodpływowych zbiorników, a przede wszystkim wyeliminuje odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby. Przyczyni się także do osiągnięcia takiego stopnia skanalizowania obszaru objętego Projektem, aby spełniał wymogi dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. oraz prawa polskiego.
Zwiększenie stopnia skanalizowania oraz modernizacja systemu odprowadzania ścieków przyczyni się tym samym do ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja jest jednym z najważniejszych elementów podejmowanych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego w Krośnie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Klonowej w Krośnie obejmuje:
- sieć grawitacyjną DN 200 – 1,83 km,
- sieć grawitacyjną DN 160 – 2,1 km,
- sieć ciśnieniową DN 90 – 0,1 km,
- przepompownie- 2 szt.

Okres realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia projektu – 16.09.2009 r.
Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania) – 15.10.2010 r.

Finansowanie projektu:
Wartość przedsięwzięcia – 1 331 503,73  PLN

Źródła finansowania:
• Środki własne – 1 198 839,73 PLN;
• Dotacja NFOŚiGW – 132 664,00 PLN.

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzą z umorzenia części kwoty pożyczek nr 154/2006/Wn9/OW-KM-KP/P z dnia 29.06.2006 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie – dzielnice: Turaszówka, Białobrzegi i osiedle Grota Roweckiego” oraz 775/2005/Wn9/OW-KM-KP/P z dnia 29.11.2005 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Żółkiewskiego w Krośnie”.

Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito