x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Wydział Biuro Obsługi Klienta
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Krótki opis
Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być rozwiązana przez Odbiorcę usług za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenia można dokonać w każdym czasie z zachowaniem formy pisemnej. Należy w tym celu złożyć pisemne oświadczenie (wniosek) w siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. lub przesłać go listem poleconym, przy czym należy nadmienić, że: 1) termin wypowiedzenia umowy rozpoczyna swój bieg w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano wypowiedzenia tej umowy, 2) po upływie już terminu wypowiedzenia umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. może wstrzymać świadczenie usług do nieruchomości dotychczasowego Odbiorcy usług, jeżeli w okresie wypowiedzenia umowy, inna osoba posiadająca tytuł prawny do tej nieruchomości nie zawrze analogicznie takiej umowy.
Wymagane dokumenty
Pismo lub czytelnie wypełniony wypełniony wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków podpisany przez Odbiorcę usług. W przypadku, kiedy na posesji zainstalowany jest wodomierz dołączamy do wniosku protokół zdawczo-odbiorczy zainstalowanego tam wodomierza. Protokół taki musi być obustronnie podpisany przez dotychczasowego Odbiorcę usług oraz z drugiej strony przez osobę, która przejęła tą nieruchomość z zainstalowanym wodomierzem i chce korzystać z usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12
Opłaty
Bez opłat
Termin i załatwienie
Zgodnie z terminem wskazanym przez dotychczasowego Odbiorcę usług we wniosku o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
Podstawa prawna
OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW obowiązujące w MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ – KROŚNIEŃSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Jest to Załącznik nr 3 do Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków stanowiący integralną jej część, przedkładany Odbiorcy usług przed zawarciem umowy.
Informacje
Do dnia rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Odbiorca winien uregulować wszystkie należności z tytułu świadczonych mu usług przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o.. W przypadku, kiedy Odbiorca usług rozwiązując tą umowę zmienia swój adres do korespondencji (np. bo opuszcza dotychczasowe swoje miejsce zamieszkania w wyniku zbycia nieruchomości) winien podać nowy adres do doręczania korespondencji, na który Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o.,może jeszcze wysłać ostatnią fakturę rozliczeniową lub korespondencję w tej sprawie.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
785-008-316,
 

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito