x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Wydział Biuro Obsługi Klienta
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Zmiana (przerejestrowanie) Odbiorcy usług dostawy wody i/lub odbioru ścieków i zawarcie z nim nowej umowy
Krótki opis
Kompletnie wypełniony i złożony wniosek stanowić będzie podstawę do zawarcia nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków z nowym płatnikiem. Warunkiem koniecznym jest rozliczenie świadczonych usług na rzecz dotychczasowego ich Odbiorcy należnych do dnia złożenia wniosku. Do wniosku potrzebny będzie zatem protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza spisany pomiędzy dotychczasowym i przyszłym Odbiorcą usług. W przypadku braku zainstalowanego wodomierza potrzebne będzie oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących tą nieruchomość.
Wymagane dokumenty
Dokument tożsamości z numerem PESEL (w przypadku osób fizycznych). W trakcie składania wniosku okazać należy dowolny posiadany dokument, który legitymował będzie przyszłego Odbiorcę usług do posiadanego tytułu prawnego do danej nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntu, numer księgi wieczystej, umowa najmu , dzierżawy itp.). W przypadku, kiedy nieruchomość ta posiada nieuregulowany stan prawny Wnioskodawca składa na tą okoliczność stosowne oświadczenie. W przypadku podmiotów gospodarczych do wniosku oprócz dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do władania daną nieruchomością dodatkowo niezbędne są odpowiednio dokumenty określające formę prawną podmiotu ( np. aktualny wypis z KRS, wydruk z bazy CEIDG, aktualna decyzja o utworzeniu jednostki itp.) oraz numer NIP, a także pełnomocnictwo do reprezentacji tego podmiotu jeśli takie zostało udzielone.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12
Opłaty
Wniosek przyjmowany jest bez opłat.
Termin i załatwienie
Do 14 dni, a kolejność realizacji uzależniona od liczby wcześniej przyjętych do rozpatrzenia wniosków. Termin może się wydłużyć w przypadku konieczności wyjaśnienia stwierdzonych we wniosku ewentualnych niespójności lub błędów, które uniemożliwiają sporządzić taką umowę.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie wybranej gminy, - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. KODEKS CYWILNY (Dz.U. z dnia 18 maja 1964r.).
Informacje
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba będąca cudzoziemcem wymagany jest: a) Dokument podróży (paszport), b) Karta pobytu obywatela, a dla mieszkańców UE karta pobytu obywatela Unii Europejskiej, c) Adres do korespondencji na terenie Polski. W przypadku, gdy przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób na zawarcie umowy potrzebna jest zgoda większości właścicieli (chodzi o większość ułamkową nie zaś o ilość osób). Posiadanie takiej zgody Wnioskodawca potwierdzić może pisemnym oświadczeniem.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
785-008-316,
 

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito