x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Zakres Rzeczowy

W ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia przewiduje się realizację następujących zadań: 

1)      Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie: wymiana wyposażenia technologicznego wewnątrz istniejącej hali, w celu zwiększenia stopnia automatyzacji prowadzonych procesów i zwiększenia efektywności sortowania (w szczególności wydzielania odpadów celem recyklingu, oraz wydzielania komponentów paliw alternatywnych z odpadów palnych nie nadających się do recyklingu) wraz z wykonaniem niezbędnego zakresu towarzyszących prac budowlanych.

2)      Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie: realizacja nowej infrastruktury biologicznego przetwarzania (na dotychczas niezagospodarowanym terenie w sąsiedztwie istniejących obiektów ZUO) w celu prowadzenia procesów biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych. Planuje się prowadzenie procesów w modułach (bioreaktorach/boksach) wykorzystujących technologię membranową (wymuszony nawiew powietrza do bioreaktorów, usuwanie powietrza przez półprzepuszczalne membrany przykrywające boksy z zatrzymywaniem zanieczyszczeń na membranach)

3)      Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w ZUO w Krośnie (przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie): nowy obiekt planowany na dotychczas niezagospodarowanym terenie w sąsiedztwie istniejących obiektów ZUO (w sąsiedztwie nowej infrastruktury części biologicznej). PSZOK planowany jest jako nowoczesny obiekt z wykorzystaniem m.in. rampy najazdowej poprawiającej ergonomię pozbywania się odpadów, przewiduje się tu także: ścieżkę edukacyjną, punkt napraw / przygotowania do ponownego użycia, punkt przyjmowania rzeczy używanych / „kącik rzeczy używanych”.

4)      Dostawy maszyn i urządzeń mobilnych: kontenery, ładowarki kołowe, samochód hakowy, wózek widłowy, rozdrabniacz odpadów wielkogabarytowych, rozdrabniacz odpadów zielonych, bramowa samojezdna przerzucarka gąsienicowa – tj. dostawy wyposażenia mobilnego do obsługi i wspomagania pracy zakładu.

W ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia przewiduje się także opracowanie niezbędnej dokumentacji przygotowawczej, opracowanie dokumentacji projektowej, realizację usług nadzorczych (w tym Inżynier Kontraktu), jak też prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych.

 

Finansowanie Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym dotacja do zmiany  klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartości wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie wraz z późniejszymi aneksami:
Koszt realizacji Projektu – 105.884.154,22 PLN (brutto)
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 68.026.291,82 PLN (netto)
Wysokość dofinansowania 85% wydatków kwalifikowalnych
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich – 57.822.348,04 PLN (netto)

Projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego - I etap”, poza dofinansowaniem z Unii Europejskiej, MPGK Krosno Sp. z o.o. realizuje również w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowana wysokość pożyczki wynosi ok. 18,7 mln zł.


Cele i planowane efekty Projektu

Celem szczegółowym Projektu jest zwiększenie strumienia odpadów kierowanych do procesów ponownego użycia, recyklingu (zarówno recyklingu organicznego selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów jak i sortowaniu odpadów z grupy PMTS) i odzysku, zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz zagwarantowanie osiągania wymaganych w kolejnych latach poziomów ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, do czego przyczynić się ma przetwarzanie odpadów komunalnych w RIPOK wykorzystującej nowoczesne i sprawdzone technologie, zgodne z:wymaganiami BAT, przepisami UE i krajowymi.

Wskaźniki produktu:
1. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych kompleksowych zakładów zagospodarowywania odpadów - szt. 1. W tym: Liczba zmodernizowanych kompleksowych zakładów zagospodarowywania odpadów - szt. 1
2. Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - szt. 1
3. Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami - szt. 1
4. Liczba wybudowanych obiektów służących zapobieganiu powstawaniu odpadów komunalnych - szt. 1
5. Liczba wybudowanych obiektów służących przygotowaniu odpadów do ponownego użycia - szt. 1

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
1. Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów: 25 000,00 Mg/rok
2. Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów: 336 511,00 osoby
3. Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów: 67 000,00 Mg/rok

Realizacja Projektu pozwoli na osiągnięcie mocy przerobowych RIPOK oraz jednocześnie zapewni rezerwy (w zakresie części mechanicznej – możliwość pracy na trzeciej zmianie roboczej) umożliwiającej obsługę większości Regionu na okoliczność pełnienia przez Instalację roli instalacji zastępczej (tj. w przypadku postoju/awarii innych instalacji obsługujących Region). Ponadto Przedsięwzięcie zaplanowano w taki sposób aby umożliwić w przyszłości jego rozbudowę, gdyby pojawiła się potrzeba zwiększenia ilości obsługiwanych gmin.
W ramach Projektu przewiduje się również działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz promowaniu przygotowania odpadów do ponownego użycia, w tym zarówno działania inwestycyjne (jak budowa nowoczesnego PSZOK ze ścieżką edukacyjną, punktem napraw / przygotowania do ponownego użycia, punktem przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu, jak też działania edukacyjne i informacyjne.
Portale społecznościowe

2021-01-05

Informacja

Informacja MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w IV kwartale 2020r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito