x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Zapraszamy do obejrzenia relacji z podpisania umowy na sieci ciepłownicze

Modernizacja sieci ciepłowniczych w Krośnie

W ostatnim czasie MPGK Krosno Sp. z o.o. rozpoczęła realizację kolejnego etapu wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki mającego na celu wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

W dniu 9 października 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska”

Wartość inwestycji brutto: 6.600.786,00 zł
Wartość inwestycji netto:   5.370.700,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.560.000,00 zł.

Na realizację tego Projektu MPGK Krosno Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 3.009.600,00 zł. Dofinansowanie stanowić będzie 66% wydatków kwalifikowanych.
W ramach Projektu zostanie zmodernizowane 2,71 km sieci cieplnej.
Wartość inwestycji z umowy na dofinansowanie szacowana była na podstawie kosztorysów.
Wartość inwestycji z umowy przetargowej jest niższa co oznacza tańszą realizację zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonieni zostali wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych etapów inwestycji tj:

1.Modernizację sieci cieplnej w ulicy Armii Krajowej (0,39 km) wykona firma: TERMORES Sp. z o.o.
z Rzeszowa.
Wartość zadania brutto: 611.310,00 zł.
Wartość zadania netto: 497.000,00 zł,
Termin zakończenia zadania: wrzesień 2019.

2. Modernizację sieci cieplnej w ulicach Wojska Polskiego (1,72 km), Grodzkiej i Piastowskiej (0,6 km) wykona konsorcjum w składzie:
•    Novum Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz,
ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno-Lider Konsorcjum,
•    Isoplus Polska Sp. z o. o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice - Członek Konsorcjum.

Modernizacji  sieci cieplnej w ulicach Wojska Polskiego
Wartość brutto zadania 3.568.047,39 zł
Wartość netto zadania wyniesie: 2.900.851,54 zł.

Modernizacji sieci cieplnej w ul. Grodzkiej i Piastowskiej
Wartość brutto zadania: 795.873,06 zł
Wartość netto zadania wyniesie 647.051,27 zł.

Łączna wartość drugiego etapu inwestycji
Wartość tego zadania brutto: 4.363.920,45 zł.
Wartość tego zadania netto 3.547.902,81 zł.  Termin zakończenia zadania: wrzesień 2020.


W dniu 6 marca 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach POIiŚ 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: Osiedle Traugutta”.

Wartość inwestycji brutto: 5.357.474,10 zł
Wartość inwestycji netto : 4.355.670,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3.600.000 zł.

Na realizację tego zadania Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2.160.000,00 zł. Dofinansowanie stanowić będzie 60% wydatków kwalifikowanych.
W ramach Projektu zostanie zmodernizowane 2,08 km sieci cieplnej.
Termin realizacji inwestycji: od sierpnia 2018 r. do sierpnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę – Firma TERMORES Sp. z o. o. z Rzeszowa.

Wartość brutto tego zadania wg. umowy zawartej z wykonawcą wyniesie 3.378.810 zł.
Wartość netto wyniesie 2.747.000 zł.

Zakres robót wykonany w 2018r. będzie wynosi 59% całego zadania.  Pozostały zakres robót będzie zrealizowany od kwietnia do sierpnia 2019r.

Po zrealizowaniu powyższych inwestycji zostanie zmodernizowane i wykonane w nowoczesnej technologii łącznie 4,79 km sieci ciepłowniczych co stanowi 15,5% długości całej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Krosna. Po zrealizowaniu tych inwestycji modernizacyjnych długość sieci preizolowanej będzie wynosić 21,36 km co stanowić będzie blisko 70%.

- Spółka dokłada wszelkich starań aby przy realizacji inwestycji minimalizować uciążliwość dla mieszkańców. Inwestycje zostały podzielone na etapy co spowoduje szybką i sprawną wymianę starej sieci na nową. Po uporządkowaniu i oddaniu do eksploatacji danego odcinka sieci, prace są rozpoczynane na kolejnym odcinku. Przerwy w dostawie ciepłej wody są ograniczone do niezbędnego minimum. Wymiana całej sieci cieplnej zapewni zmniejszenie strat ciepła na sieci a w przyszłości większy komfort dla naszych odbiorców.- powiedział Prezes MPGK Krosno Sp. z o.o. - Janusz Fic.


Podpisanie Umowy dofinanowania inwestycji

W dniu 9 października 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, inwestycji polegającej na modernizacji odcinków sieci ciepłowniczej.

Ze strony MPGK Krosno Sp. z o.o. umowę podpisali Prezes Zarządu Janusz Fic oraz Dyrektor ds. Finansowych Zdzisław Syzdek. Ze strony NFOŚiGW w Warszawie umowę podpisali Zastępcza Prezesa Zarządu Artur Michalski oraz Anna Pintowska-Bryłka – p.o. Głównego Księgowego.

Wzajemne przekazanie Umów nastąpiło w obecności przedstawicieli Departamentu Energii NFOŚiGW w Warszawie.

Koszt całkowity projektu wynosi 6 600 786,00 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 560 000,00 zł netto.

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 3 009 600,00 zł netto.

Projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska”, jest kolejnym z etapów, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Przedmiotowy Projekt obejmuje modernizację sieci cieplnej, polegającej na zamianie technologii sieci kanałowej na sieć preizolowaną w rejonie ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Grodzkiej, Piastowskiej w Krośnie.

Łączna długość sieci ciepłowniczej, będącej przedmiotem Projektu, po modernizacji wyniesie ok. 2, 71 km i będzie składać się z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN25 do 2xDN250

Zastąpienie sieci ciepłowniczej kanałowej, siecią preizolowaną, oznacza zmniejszenie strat ciepła na sieci a globalnie, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i emisji spalin do atmosfery. Są to cele ekologiczne tej inwestycji, kolejne „cegiełki” wpisujące się w budowę niskoemisyjnej gospodarki, niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej, czystszego środowiska naturalnego z którego codziennie wszyscy korzystamy.

Zgodnie z wymogami POIiŚ 2014-2020, cele  projektu wpływające na zmniejszenie emisyjności gospodarki, określono wskaźnikami:

1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 5 284,04 (GJ/rok)

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 333,59 (tony równoważnika CO2)

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. realizowany będzie do końca 2020r.


Portale społecznościowe

2021-01-05

Informacja

Informacja MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w IV kwartale 2020r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito