x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2020-10-02

PODPISANIE UMOWY NA MODERNIZACJĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ - OSIEDLE SZCZEPANIKA

SCHEMAT SIECI...
Projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: spółdzielcze osiedle im. J. Szczepanika” jest kolejnym działaniem, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Umowa na przebudowę sieci ciepłowniczych tym razem w ramach projektu: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: spółdzielcze osiedle im. J. Szczepanika”

Projekt został podzielony na dwa zadania:

Zadanie 1:Przedsięwzięcie „Osiedle” – Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć preizolowaną od punktu »A« przy bud. Magurów 7 (dz. nr ew. 3182) do budynków: Krakowska 13, 21, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 124, 132, Magurów 1, 4, 6, 7, Tysiąclecia 12 i Wróblewskiego 4, 6 i 8 w Krośnie.

 Wartość zadania Nr 1 - 2.276 951,40  zł brutto.

Zadanie 2:Przedsięwzięcie „Spinka" – Budowa wysokosprawnej osiedlowej sieci ciepłowni-czej wraz z kanalizacją teletechniczną od punktu »A«(dz. nr ewid. 682) do punktu P0 (dz. nr ew. 3182) i do budynku Wyzwolenia 4 (dz. nr ewid. 605/2) w Krośnie.

Wartość zadania Nr 2 - 1.142.670,00 zł brutto.

Wykonawcą inwestycji jest:

 Zadanie Nr 1  
1) SENECA Technologie w Przemyśle Energetycznym, ul. Szopieniecka 66, 40-395 Katowice.
Zadanie Nr 2
2) TERMORES Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.

Termin wykonania zadania:

Zadanie 1 - do 15 września 2021 r. zadanie może być realizowane wyłącznie w sezonie letnim (tj. po zakończeniu sezonu grzewczego – większość  trasy przebiega po istniejącej sieci kanałowej dostarczającej ciepło wyłącznie na potrzeby c.o.).

Zadanie 2 - do 15 września 2021 r. (min. 30 % zakresu zadania będzie wykonane w roku 2020).
Cała inwestycja realizowana będzie w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, umowa  podpisana w dniu 21 lipca 2020r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Planowany całkowity koszt projektu wynosił  7.288.593,60 zł brutto.

Maksymalna planowana kwota wydatków kwalifikowanych wynosiła  5.387.765,90 zł netto, a przyznane dofinansowanie  3.017.148,90 zł netto, jednak nie więcej niż 56% kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt ten zapoczątkowany został przez podpisanie przez MPGK Krosno w dniu 4.01.2019r. umowy z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową na modernizację sieci ciepłowniczej na Osiedlu Szczepanika. W wyniku tej umowy MPGK zobowiązało się do zmodernizowania sieci ciepłowniczych na tym osiedlu.

- Sieci były w bardzo złym stanie technicznym i wymagały pilnej modernizacji, jednak Spółdzielnia nie dysponowała wystarczającymi środkami na ich modernizację, stąd też decyzja Zarządu Spółdzielni o wspólnych działaniach z krośnieńskim MPGK. Współpraca ze Spółką, a w szczególności pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych pozwolą uniknąć sytuacji aby koszty modernizacji tych sieci musieli pokryć mieszkańcy Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to jest oczywista korzyść dla mieszkańców naszej Spółdzielni. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Zarządowi MPGK za bardzo dobrą współpracę, która jak widać przynosi korzystne efekty dla mieszkańców Krosna. - powiedział Rafał Kielar, Prezes Zarządu Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Bardzo się cieszę, że w efekcie współpracy naszej Spółki z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową udało się nam pozyskać kolejne środki unijne przeznaczone na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna dla zagwarantowania mieszkańcom na Osiedlu Szczepanika bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia w ciepło oraz ograniczenie strat ciepła, które podnoszą płacone przez nich rachunki. - powiedział Janusz Fic, Prezes Zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

- Samą modernizację sieci na Osiedlu będziemy chcieli tak przeprowadzić, aby w jak najmniejszym stopniu powodowała uciążliwości dla mieszkańców czyli dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego 2020-2021, tak aby w kolejnym sezonie 2021-2022 ciepło było już dostarczane poprzez zmodernizowane sieci z naszej elektrociepłowni. Natomiast prace związane z budową łącznika sieci z Osiedla Szczepanika z siecią ciepłowniczą na ul. Lewakowskiego rozpoczną się jeszcze w tym roku.- powiedział Janusz Fic.

Ze zmodernizowanych sieci zasilanych będzie 18 obiektów, a ich łączne zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 3,3MW. Za pośrednictwem tych sieci zasilane będą m.in. takie obiekty jak: Szkoła Nr 10 przy ul. Magurów,  Budynki mieszkalne-wielorodzinne przy ul. Magurów, ul. Wróblewskiego, ul. Krakowskiej, ul. Tysiąclecia i TBS Krosno.

Efekty realizacji inwestycji:
- Zminimalizowanie ryzyka awarii sieci ciepłowniczych co wpłynie na stabilność dostaw ciepła i zwiększy komfort cieplny mieszkańców.
- Obniżenie strat ciepła na przesyle co poprawi efektywność systemu ciepłowniczego i przyczyni się do niższych rachunków płaconych przez mieszkańców.
-  Pozyskane wsparcie dla realizowanego zadania bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych nowych sieci ciepłowniczych, gdyż koszty amortyzacji sfinansowane dotacją nie mogą być uwzględniane w taryfach co oznacza, że koszty ogrzewania ponoszone przez mieszkańców obniżone będą o wartość pozyskanego dofinansowania.
-  Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w związku ze zmniejszeniem spalania paliw kopalnych przez dotychczasowego dostawcę ciepła i ich zastąpienie przez paliwa odnawialne wykorzystywane przez elektrociepłownię eksploatowaną przez Krośnieński Holding Komunalny, z której po zakończeniu inwestycji począwszy od sezonu grzewczego 2021/2022 będzie dostarczane ciepło na potrzeby grzewcze dla Osiedla Szczepanika.
- Zwiększenie produkcji ciepła i energii elektrycznej w krośnieńskiej elektrociepłowni wpłynie na poprawę efektywności miejskiego systemu ciepłowniczego i przyczyni się do niższych rachunków płaconych przez mieszkańców.
- Doprowadzenie sieci miejskich ciepłowniczych w nowe rejony miasta daje realne szanse na dalszą ich rozbudowę i pozyskiwanie kolejnych odbiorców ekologicznego ciepła.


Portale społecznościowe

2020-10-09

Informacja

Informacja MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2020r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito