x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2019-07-19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA USTAWOWEGO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Rada Nadzorcza MPGK Krosno Sp. z o.o. zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania ustawowego w  rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz 2020 spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krośnie 38-400 ul. Fredry 12, KRS 0000038218.

1.Przedmiot zamówienia obejmuje badanie ustawowe:
1)  jednostkowego sprawozdania finansowego rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania;
2)  skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania;
3)  jednostkowego sprawozdania finansowego rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania;
4)  skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
2. Pisemne oferty należy składać w terminie do 06 września 2019 r., w siedzibie MPGK Krosno Sp. z o.o. w Krośnie przy ul. Fredry 12, woj. podkarpackie (w sekretariacie Zarządu Spółki pokój nr 1) w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu do Spółki) w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie: Dla Rady Nadzorczej MPGK Krosno Sp. z o.o. "Oferta na badanie sprawozdań finansowych za lata 2019-2020 -Nie otwierać.” Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
3. Informacje o firmie potrzebne do złożenia oferty zainteresowani oferenci mogą uzyskać od Głównego Księgowego Spółki (tel. /013/ 47-48-365 w godz. od 8-14).
4. Oferta powinna zawierać:
a) informacje o firmie audytorskiej (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie wraz z charakterystyką prawną oferenta, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, informacji o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
b)  zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
c) opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę (doświadczenie w branży w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem),
d)  oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym /Dz.U. z 2017r. poz. 1089 z późn. zm./ zawierające klauzulę o treści wskazanej w art. 74 ust. 2 tej ustawy.
e) cenę (odrębnie za każdy rok obrotowy) za badanie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sporządzenie sprawozdania z badania,
f) informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
g)  wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, a także terminu przedstawienia sprawozdania z badania,
h)  projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w ofercie.
5.  Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.
6. Zakończenie badania  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2020 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.
7. Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.
8. Zakończenie badania  sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 września 2019 r. w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Portale społecznościowe

2020-07-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito