x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Dział Utrzymania i Zarządzania Siecią Wodociągową i Kanalizacyjną

Dział Utrzymania i Zarządzania Siecią prowadzi eksploatację sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w zakresie:

    
 • wymiany i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • usuwania awarii na sieciach oraz przyłączach będących własnością Przedsiębiorstwa
 • eksploatacji i wymiany legalizacyjnej wodomierzy
 • odczytów rozliczeń usług dostawy wody i odbioru ścieków
 • kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej i przestrzega przepisów w zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz.U.Nr 72,poz.747 z dnia 7 czerwca 2001r z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych

    
   

Dział posiada niezbędny nowoczesny sprzęt specjalistyczny do usuwania awarii, prowadzenia prac eksploatacyjnych i świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Całodobowy kontakt Odbiorcy wody z służbami wodociągowymi zapewnia dyspozytor MPGK Krosno pod bezpłatnym numerem telefonu 994.

Zakres zmian i kształtowania się systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków do dnia dzisiejszego przedstawia się następująco:


 

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Schemat sieci...
        Wodociąg dla miasta Krosna z miejscowości Szczepańcowa z ujęciem na rzece Jasiołka został oddany do eksploatacji w 1938 r.
Wcześniej, bo w 1937 roku ukończono budowę sieci magistralnej Szczepańcowa - Krosno o długości 5.879 m. W następnych latach rozbudowywano systematycznie sieć wodociągową :
  • 1938 - 1948 Wykonano ok.9,3 km sieci rozdzielczej w ulicach: Rynek, Piłsudskiego, Grodzka, Lewakowskiego, Krakowska, Podwale, Łukasiewicza, Wolności, Staszica, Pużaka, Towarowa, Powstańców Warszawskich i Lwowska oraz ok. 9,7km podłączeń do budynków.
  • 1949 - 1958 Wybudowano ok.4.1 km sieci rozdzielczej w ulicach: Kolejowa, Łukasiewicza, Krakowska, Lewakowskiego, Naftowa, Zręcińska, Piastowska oraz ok. 0,5 km podłączeń do budynków.
  • 1959 - 1968 Wybudowano ok.1,2 km sieci rozdzielczej na ul. Naftowej i osiedlu Ks. Markiewicza oraz 5,1 km podłączeń do budynków.
  • 1963 Oddano do eksploatacji zbiornik wyrównawczy o pojemności 2.800 m przy ul. Okrzei w Krośnie
  • 1974 - 1988 Wykonano i uzupełniono uzbrojenie ulic: Szopena, Bursaki, Tysiąclecia, Podkarpacka, Niepodległości, Korczyńska, Lwowska, Powstańców Warszawskich i Krakowska oraz w dzielnicy Polanka. 
  • Wykonano doprowadzenie wody do dzielnicy Turaszówka. Łącznie w tym okresie wykonano ok.20.0 km sieci rozdzielczej oraz 7.5 km podłączeń do budynków.
  • 1974 Oddano do eksploatacji Zakład Uzdatniania Wody w Iskrzyni wraz z magistralą o długości 7.9 km, zaopatrując w wodę również gminę Korczyna (obecnie Krościenko Wyżne).
  • 1979-1988 Wybudowano ok.42.5 km sieci rozdzielczej w dzielnicy Polanka i na ulicach Bursaki, Mickiewicza, Szopena, Żeromskiego, osiedle Traugutta, osiedle Ks. Markiewicza.
  • Rozbudowano sieć w dzielnicy Suchodół oraz doprowadzono wodę do Korczyny oraz wykonano 49.2 km podłączeń do budynków.
  • 1989 - 1990 Uruchomiono Zakład Uzdatniania Wody w Sieniawie z magistralą wodociągową Sieniąwa - Klimkówka, długości 12.544 m  oraz magistralę Klimkówka - Krosno, o długości 11.400 m, dającą możliwość zaopatrzenia Krosna w wodę z Sieniawy. Rozpoczęto dostawy wody do Gmin Zarszyn, Rymanów i Iwonicz Zdrój.
  • 1989-1997 Wybudowano 21.9 km sieci rozdzielczej między innymi w dzielnicach Białobrzegi, Polanka, Krościenko Niżne oraz w Korczynie, Potoku, Krościenku Wyżnym, a także 49,7 km podłączeń do budynków.

Na koniec 2013 r. długość eksploatowanej sieci wodociągowej wynosiła 631,3 km w tym: 

  •    86,6 km - sieć magistralna
  • 313,8 km - sieć rozdzielcza
  • 230,9 km - podłączenia do budynków


Obecnie wodociąg krośnieński zaopatruje w wodę mieszkańców i zakłady przemysłowe w Krośnie oraz gminach Korczyna, Krościenko Wyżnę, Miejsce Piastowe, Iwonicz, Rymanów, Chorkówka, Jedlicze, Wojaszówka, Zarszyn, Besko.

Kierownikiem Działu Utrzymania Sieci jest Zbigniew Penar

Kierownikiem Działu Zarządzania Siecią jest Krzysztof Wolanin

SIEĆ KANALIZACYJNA

Schemat sieci...
        Sieć kanalizacyjna miasta Krosna budowana początkiem XX stulecia była siecią ogólnospławną. Poszczególne kanały uliczne wraz z podłączeniami do budynków odprowadzały ścieki bezpośrednio do rzek Wisłok i Lubatówka.
        W 1967 r rozpoczęto rozbudowę kanalizacji miasta Krosna zachowując już odrębność kolektorów deszczowych od kolektorów kanalizacji sanitarnej. W roku 1974 powstała mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków przy ul. Drzymały w Krośnie przyjmująca do oczyszczalni ścieki sanitarne z istniejących i powstających kolektorów kanalizacyjnych.
    Rozwój sieci kanalizacyjnej w poszczególnych latach:

  • 1900-1905 Ogólna długość kanałów wraz z podłączeniami do budynków wynosiła ok.4,8 km. I obejmowała takie ulice jak: Blich, Zjazdowa, Kazimierza Wielkiego, Staszica, Ordynacka, Słowackiego, Franciszkańska, Czajkowskiego, Kletówka, Tkacka, Podwale, Łukasiewicza i Grodzka.
  • 1906-1920 Wybudowano ok.0,4 km kanalizacji w ulicach Kościuszki i Łukasiewicza.
  • 1921-1935 Wybudowano ok.1,6 km kanalizacji wraz z podłączeniami w ulicach Lewakowskiego, Wolności, Krakowska, Łukasiewicza, Piłsudskiego, Grodzka.
  • 1936-1945 Wybudowano ok.1,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w ulicach Tkacka, Krakowska, Lwowska, Walslebena, i Piastowska.
  • 1946-1955 Wybudowano ok.3,1 km kanałów w ulicach: Kolejowa, Krakowska, Naftowa, Kletówka, Pużaka, Ściegiennego, Mickiewicza, Czajkowskiego i Łukasiewicza.
  • 1956-1965 Wykonano ok.4,8 km kanałów w ulicach : Naftowa, Kolejowa, Zręcińska, Lwowska, Podwale, Okrzei, Powstańców Warszawskich.
  • 1967 Wykonano kolektor sanitarny „F” – ulica Niepodległości i Legionów ok.1,5 km.
  • 1968 Wybudowano kolektor sanitarno-przemysłowy „B”  o długości ok. 2,2 km obejmujący dzielnicę przemysłową z zakładami pracy m.innymi WSK i POLMO do rzeki Wisłok.
  • 1974 Budowa zbiorczego kolektora główny „A” do oczyszczalni ścieków długości ok. 2,5 km.
  • 1975 –1988 Wykonano kolektor sanitarno – przemysłowy z Krośnieńskich Hut Szkła i ul. Tysiąclecia do kolektora „A”, przedłużenie kolektora „F” ul. Powstańców Warszawskich i Wojska Polskiego, kolektor z osiedla Traugutta do kolektora „A”, kolektor sanitarny „H” z Dzielnicy Polanka do oczyszczalni ścieków, kolektor sanitarny od ul. Podkarpackiej do kolektora „A” oraz przedłużenie kolektora „E” na odcinku Starostwo Powiatowe do ul. Podkarpackiej o długości ok. 10,0km.
  • 1990 – 1992 Wykonano kolektor sanitarny „C” odbierający ścieki z prawobrzeżnej części Krosna oraz Korczyny wraz z przepompownią  przy ul. Ściegiennego w Krośnie, przebudowano kolektor „F” w ul. Niepodległości, Legionów z połączeniem do kolektora „W” ok. 5,1 km
  • 1993- 2000 Budowa ok. 16 km kolektorów w Krośnie Dzielnice : Oś. Ks. Markiewicza, Śródmieście, Białobrzegi, Suchodół, Turaszówka.
  • 2001 – 2006 Budowa ok. 14 km. kolektorów krośnieńskiej kanalizacji sanitarnej w dzielnicach : Polanka, Krościenko Niżne, Białobrzegi i Turaszówka.

Na koniec 2013r długość eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 894,8 km w tym:

  • 699,4 km - kolektory główne i sieć rozdzielcza 
  • 195,4 km - podłączenia do budynków 


Oprócz odbioru ścieków z miasta Krosna, do krośnieńskiej oczyszczalni kierowane są ścieki z terenów Gmin Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe Chorkówka, Wojaszówka i części gmin Iwonicz Zdrój i Jedlicze.
Z uwagi na duży zasięg sieci kanalizacyjnej oraz warunki ukształtowania terenu z którego odbierane są ścieki na całej sieci kanalizacyjnej zostało zlokalizowanych 52 lokalne przepompownie ścieków (na terenie miasta i sąsiednich gmin) oraz duża przepompownia ścieków przy ul. Ściegiennego w Krośnie, wspomagających spływ ścieków do oczyszczalni przy ul. Drzymały.
         Począwszy od roku 2005 Gmina Krosno wraz z MPGK Krosno Sp. z o.o. prowadzi przebudowę istniejących na terenie Krosna kanałów ogólnospławnych dla oddzielenia wód deszczowych i roztopowych od oczyszczalni ścieków. Planowane są również prace związane z modernizacją funkcjonujących kolektorów głównych z uwagi na ich wieloletni okres eksploatacji w trudnych warunkach i pogarszający się stan techniczny.

Kierownikiem Działu Utrzymania Sieci jest Zbigniew Penar

Kierownikiem Działu Zarządzania Siecią jest Krzysztof Wolanin

Adres

38-400 Krosno ul. Fredry 12

 • Dział Utrzymania Sieci tel. 13-4748-369  lub   13-4748-385
 • Dział Zarządzania Siecią tel. 13-4748-370

 

 

Portale społecznościowe

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Adres ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno
tel.
13  43 66 241
 

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito