x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
ULGI W OPŁATACH ZA PRZEJAZD NA CAŁYM OBSZARZE DZIAŁANIA MKS:

UWAGA: PRZEJAZDY BEZPŁATNE ORAZ NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH SĄ REALIZOWANE NA PODSTAWIE KROŚNIEŃSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ.
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych:

1. Posłowie na Sejm i Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej

 Wymagany dokument: legitymacja wydana przez parlament

2. Inwalidzi wojenni i wojskowi

Wymagany dokument: książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego

3. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do "I" grupy inwalidzkiej
Wymagany dokument: oświadczenie inwalidy - wskazanie przez osobę uprawnioną
4. Dzieci w wieku do lat 4
Wymagany dokument: dokument stwierdzający wiek dziecka
5. Osoby niewidome i ociemniałe
Wymagany dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: "04-O", "O", "§ 26 pkt 1 lit. h" lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
6. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych
Wymagany dokument: legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
7. Osoby, które ukończyły 70 lat życia, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
Wymagany dokument: dokument stwierdzający tożsamość, miejsce zamieszkania i wiek pasażera - Krośnieńska Karta Miejska
8. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 30 litrów krwi, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
Wymagany dokument: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania - Krośnieńska Karta Miejska
Uprawnienia do korzystania z 50% ulgi w opłacie za przejazd:
1. Kombatanci

Wymagany dokument: zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

2. Studenci szkół wyższych (nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich)

Wymagany dokument: aktualna legitymacja studencka

3. Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Wymagany dokument: dokument stwierdzający wiek dziecka

4. Dzieci i młodzież szkolna, od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej - nie dłużej niż do 22 roku życia - na podstawie imiennych biletów miesięcznych

Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna

5. Renciści i emeryci, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
 Wymagany dokument: legitymacja emeryta-rencisty i dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania - Krośnieńska Karta Miejska
6. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 18 litrów krwi, będące mieszkańcami gmin: Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe
Wymagany dokument: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania - Krośnieńska Karta Miejska
Uprawnienia do korzystania z ulgi samorządowej w opłacie za przejazd:

1. Funkcjonariusze: straży granicznej, celni, policji i żandarmerii podczas czynności służbowych  - na podstawie biletów jednorazowych

Wymagany dokument: legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych

2. Przewodnicy lub opiekunowie osób niewidomych, ociemniałych i osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji  - na podstawie biletów jednorazowych

Wymagany dokument: dokument osoby niewidomej stwierdzający niezdolność do pracy, inwalidztwo lub niepełnosprawność z powodu stanu narządów wzroku albo wypis z treści orzeczenia, zaświadczenie lub legitymacja emeryta czy rencisty zaliczające do "I" grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności oraz dokument tożsamości osoby uprawnionej

3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub mające ustalony znaczny stopień niepełnosprawności

Wymagany dokument: wypis z treści orzeczenia, zaświadczenie lub legitymacja emeryta czy rencisty zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności oraz dokument tożsamości osoby uprawnionej

DODATKOWE ULGI W OPŁATACH ZA PRZEJAZD NA OBSZARZE MIASTA KROSNA - UPRAWNIENI SĄ MIESZKAŃCY KROSNA:

Uprawnienia mieszkańców miasta Krosna do przejazdów bezpłatnych:
1. Przewodniczący rad dzielnic oraz przewodniczący zarządów osiedli i dzielnic
Wymagany dokument: legitymacja służbowa  

2. Uczestnicy zajęć reintegracji społecznej i zawodowej, prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

Wymagany dokument: zaświadczenie potwierdzające uprawnienie wydane przez Centrum Integracji Społecznej w Krośnie i Krośnieńska Karta Miejska

3. Opiekun towarzyszący w podróży niepełnosprawnego dziecka, w dni wolne od nauki szkolnej

Wymagany dokument: dokument stwierdzający fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności dziecka oraz miejsce zamieszkania w Krośnie - Krośnieńska Karta Miejska

4. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych na trasie z domu do najbliższej szkoły podstawowej lub obwodowej, których odległości z domu do szkoły przekracza 3 km - w dni nauki szkolnej

Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Miasta Krosna - Krośnieńska Karta Miejska

5. Dzieci młodzież niepełnosprawna, objęta kształceniem specjalnym, od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do 25 roku życia i ich opiekun w trakcie przejazdu z domu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, poradni psychologicznej - w dni nauki szkolnej

Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, wydana przez przedszkole, szkołę lub ośrodek, do którego dziecko uczęszcza oraz zaświadczenie dla opiekuna - Krośnieńska Karta Miejska

6. Dzieci realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na trasie z domu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz ich opiekun, jeżeli droga z domu do przedszkola przekracza 3 km - w dni nauki szkolnej

Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna oraz zaświadczenie dla opiekuna - Krośnieńska Karta Miejska

7. Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów na trasie z domu do najbliższej szkoły podstawowej lub obwodowej, których odległość z domu do szkoły przekracza 4 km - w dni nauki szkolnej

Wymagany dokument: aktualna legitymacja szkolna oraz dokument potwierdzający uprawnienie, wydany przez Urząd Miasta Krosna - Krośnieńska Karta Miejska

8. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 30 litrów krwi

Wymagany dokument: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania w Krośnie - Krośnieńska Karta Miejska

Uprawnienia mieszkańców miasta Krosna do korzystania z 50% ulgi w opłacie za przejazd:

1. Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 18 litrów krwi

Wymagany dokument: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania w Krośnie

2. Renciści i emeryci

Wymagany dokument: legitymacja emeryta-rencisty i dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania w Krośnie

3. Dzieci i młodzież szkolna, od rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do zakończenia nauki w szkole ponadpodstawowej - nie dłużej niż do 22 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych
Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna lub legitymacja szkolna oraz wraz z potwierdzeniem zamieszkania w Krośnie

Uprawnienia do korzystania z 50% ulgi w opłacie za przejazd:

1. Dzieci realizujące przygotowanie przedszkolne w krośnieńskich przedszkolach oraz uczniowie krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do zakończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej - nie dłużej niż do  22 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych

Wymagany dokument: aktualna legitymacja przedszkolna lub legitymacja szkolna

 

Adres MKS

Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.
ul. Fredry 1A, 38-400 Krosno
Centrala/FAX (0-13) 436-84-47
Sekretariat (0-13) 474-81-54
Dyspozytor (0-13) 436-86-94
 

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito