x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
Wydział Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Zmiana (przerejestrowanie) Odbiorcy usług dostawy wody i/lub odbioru ścieków i zawarcie z nim nowej umowy
Krótki opis
Kompletnie wypełniony i złożony wniosek stanowić będzie podstawę do zawarcia nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków z nowym płatnikiem. Warunkiem koniecznym jest uregulowanie wszystkich zaległych płatności przez poprzedniego płatnika usług należnych do dnia złożenia wniosku. Ponadto wymagane jest dołączenie do wniosku protokołu zdawczo-odbiorczego wodomierza(y) znajdującego się w danej posesji, który winien być podpisany przez każdą ze stron .
Wymagane dokumenty
Dokument tożsamości z numerem PESEL. Z wnioskiem przedłożyć należy dowolny dokument, który legitymował będzie Odbiorcę usług do posiadanego tytułu prawnego do danej nieruchomości (np. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych, prawomocne orzeczenie sądu, wypis z rejestru gruntu, umowa najmu itp. ) W przypadku podmiotów gospodarczych do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego nabycie tytułu prawnego do władania daną nieruchomością dodatkowo niezbędne są dokumenty określające formę prawną podmiotu: np. wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku spółki cywilnej dotyczy on każdego ze wspólników), aktualna decyzja o utworzeniu jednostki itp. oraz dodatkowo zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON. Do wniosku wymagany dodatkowo protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza pomiędzy poprzednim i nowym użytkownikiem spisany w dniu przekazania pomiędzy nimi nieruchomości.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
Opłaty
Wniosek przyjmowany jest bez opłat.
Termin i załatwienie
kolejność realizacji uzależniona od liczby wcześniej przyjętych do rozpatrzenia wniosków. Przewidywany termin realizacji ok. 14 dni, a wyjątkowej sytuacji wymagającej dalszych wyjaśnień termin może się wydłużyć
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie wybranej gminy.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
13 43 68 545,
 
2018-04-20

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito